دفتر استعدادهای درخشان- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۱۰ | 

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران ،ساختمان  معاونت آموزشی دانشگاه ،دفتر استعداد درخشان

تلفن : داخلی 2483   2482  

پست الکترونیک:  http/gto.iust.ac.ir 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.12725.28504.fa.html
برگشت به اصل مطلب