دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
دعوت شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشکده عمران 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۱۶ | 

دعوت شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشکده مهندسی عمران سال 1394

ردیف

شماره پرونده

1

22007

2

22188

3

22640

4

22160

5

22333

6

22570

7

22185

8

22552

9

21892

10

21912

11

22272

12

22737

13

21918

14

21944

15

22310

16

22367

17

22421

18

22195

19

22366

20

22382

21

21884

22

22124

23

22308

24

22125

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find-92.13574.40440.fa.html
برگشت به اصل مطلب