دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
دومین فهرست مشمولین جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98 - 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۰ | 
اطلاعیه مهم بنیاد ملی نخبگان
اعلام نتایج تایید شده

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، دومین فهرست مشمولین جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98 - 97 تایید شده توسط بنیاد ملی نخبگان به شرح جداول پیوست اعلام می گردد.در این خصوص، مراتبی به شرح زیر را به اطلاع می رساند...

اطلاعیه
دومین فهرست مشمولین جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال 98-97

اطلاعیه تکمیل فرم قرار دادها
فرم قرارداد پژوهش یاری
فرم قرارداد آموزش یاری
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.13574.54842.fa.html
برگشت به اصل مطلب